sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

 

HOVON Pathologie Faciliteit en Biobank (HOP)

 

1. Doelstelling en werkwijze HOVON Pathologie Faciliteit en Biobank

2. Samenstelling HOVON Pathologie Faciliteit en Biobank

3. Lopende studies met centrale pathologie review

4. Workflow en informatie voor de inzenders van materiaal

5. Publicaties

6. Contact 


 

                                                                                                                                                             naar boven

 

1. Doelstelling en werkwijze HOVON Pathologie Faciliteit en Biobank

De HOVON Pathologie Faciliteit en Biobank(HOP) ondersteunt alle pathologie-gerelateerde activiteiten voor klinische trials door HOVON en is hiervoor het centrale aanspreekpunt (HOP@vumc.nl).

Via HOP wordt de logistiek van pathologie review verzorgd op basis van een registratie database met een track-and-trace module, waardoor materiaal steeds traceerbaar en beschikbaar is. Na ontvangst van materiaal vanuit lokale laboratoria, wordt dit bewerkt voor pathologie review en opslag voor latere side studies. Hiervoor wordt materiaal opgeslagen in de vorm van tissue micro-arrays (TMA) en materiaal voor latere DNA en RNA isolatie. Het resterende weefsel wordt direct terug gestuurd.
Deze werkwijze garandeert een snelle review gedurende de looptijd van een klinische trial, zodat de gegevens beschikbaar zijn bij het voltooien van de inclusie in de trial en zo nodig bij interim analyses. Door centralisatie is het proces optimaal kosten-effectief. HOP is zo ingericht, dat pre-randomisatie bepalingen via het eigen HOP laboratorium of partnerlaboratoria slagvaardig uitgevoerd kunnen worden in het kader van (toekomstige) biomarker-gebaseerde klinische trials.
Side studies kunnen effectief uitgevoerd worden, omdat het materiaal centraal opgeslagen is en informed consent gegevens geregistreerd zijn. Het materiaal is beschikbaar voor alle onderzoeksgroepen in Nederland op basis van projectvoorstellen, die beoordeeld worden door de stuurgroep van HOP en goedgekeurd moeten worden door de HOVON Lymfoom Werkgroep.
Alle biomarker-gegevens die verzameld worden op basis van biopten worden opgeslagen in een research database, die gekoppeld kan worden met de data bases met klinische gegevens van het HOVON datacenter (HDC) en met de databases van andere technische werkgroepen, waaronder de HOVON Imaging Werkgroep.

  

 

 


                                                                                                                                                             naar boven

 2. Samenstelling Pathologie Faciliteit en Biobank                                                                         

 

 

De dagelijkse leiding van HOP bestaat uit: Prof. Dr. D. De Jong (VUmc), Dr. K.H.Lam (Erasmus MC) en Ing. N.J. Hijmering (VUmc). HOP is fysiek ondergebracht bij de afdeling pathologie van VUmc als een onafhankelijke entiteit. Vanuit de HOVON lymfoom Werkgroep is er een HOP begeleidingscommissie, die de dagelijkse leiding adviseert.  

  
De leden van deze commissie zijn Dr. PJ Lugtenburg, Prof. Dr. MJ Kersten, Dr. M Chamuleau en Drs M Nijland. Pathologie reviews van klinische trials worden in principe uitgevoerd door 2 pathologen per trial. Dit koppel wordt bij voorkeur gevormd door een academisch werkzame en een niet-academisch werkzame patholoog. Als onderdeel van de voorbereiding van klinische trials, is HOP verantwoordelijk voor het informeren van alle bij HOVON betrokken hematopathologen in Nederland. Pathologen met hematopathologie als aandachtsgebied kunnen zich bij HOP als centrale reviewer aanmelden. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door HOP en de Principal Investigator(s) van de trial op basis van inhoudelijke betrokkenheid. Hierbij wordt ook gestreefd naar regionale verdeling en evenredige inbreng van verschillende hematopathologen.

 


                                                                                                                                                             naar boven

  

 3. Lopende studies met centrale pathologie review

 

 

HOVON 110              Bot (HAGA)/ de Jong (Amsterdam UMC, locatie VUmc)
HOVON 119              Van Krieken (RadboudUMC)/ internationaal panel
HOVON 127              van den Brand (Rijnstate)/ de Jong (Amsterdam UMC, VUmc)
HOVON 900              De Jong (Amsterdam UMC, locatie VUmc)
HOVON 133              ten Berge (HAGA)/ Jansen (LUMC)
HOVON 134              Lam (Erasmus MC)/ Hebeda (RadboudUMC)
HOVON 136              Koens (Amsterdam UMC, AMC)/ de Jong (Amsterdam UMC, VUmc)
HOVON 151              Kibbelaar (Pathologie Friesland)/ de Jong (Amsterdam UMC, VUmc)
HOVON 152              Kibbelaar (Pathologie Friesland)/ de Jong (Amsterdam UMC, VUmc)
HOVON 153              Lam (Erasmus MC)/ Koens (Amsterdam UMC, AMC)/ De Jong (Amsterdam UMC, VUmc)
Transplant BRaVE      de Jong (Amsterdam UMC, VUmc)/ Diepstra (UMCG)
 
Geplande studies
HOVON 137               ten Berge (HAGA)/ Jansen (LUMC)
HOVON 144               Volgt
 
Afgeronde studies
HOVON 75                  Kibbelaar (Pathologie Friesland)/de Jong (VUmc)   
HOVON 84                  Lam (Erasmus MC)/ de Jong (VUMC)
HOVON 85                  Oudejans (TerGooi)/ Lam (Erasmus MC)
HOVON 105                Lam (Erasmus MC)/ de Jong (VUMC)
HOVON 130                de Jong (VUmc)
 

 


                                                                                                                                                             naar boven

 

 4. Workflow en informatie voor de inzenders van materiaal


Wanneer een patiënt geïncludeerd wordt in een HOVON lymfoomtrial, wordt de HOP vanuit het HDC hiervan op de hoogte gesteld. De HOP zet, indien de informed consent voor de pathologie review aanwezig is, het opvraagproces in werking en benadert het lokale pathologie laboratorium met een verzoek om het relevante pathologie materiaal op te sturen naar de HOP.
Gedurende de looptijd van de trial wordt het materiaal in een continu proces opgevraagd (real time) en verwerkt. In tegenstelling tot procedures in het verleden gebeurt dit niet meer na inclusie van de laatste patiënt in de trial. Indien onderdeel van het trialprotocol (b.v. bij bio-marker-gebaseerde trials) worden ook direct pre-randomisatie bepalingen uitgevoerd in het HOP laboratorium of in één van de partnerlaboratoria. Na verwerking wordt het materiaal direct retour gezonden naar het oorspronkelijke Pathologie laboratorium.

Alle materiaal wordt verwerkt en opgeslagen volgens een gestandaardiseerd HOP-protocol tenzij anders vermeld in het Trial Studie Protocol.

Standaard protocol verwerking pathologie materiaal in het kader van HOVON klinische trials:

Opgevraagd wordt:
• Formaline-gefixeerd/paraffine-ingebed weefselblokje van een representatieve lymfklier of extranodale lymfoomlokalisatie
• Kopie van het bijbehorende (lokale) pathologieverslag, inclusief eventuele beoordelingen door regionale panels en/of consulten.
• Als er slechts beperkte hoeveelheid materiaal beschikbaar is (bv in geval van endoscopische biopten of dikke naaldbiopten) verdient het voorkeur de immunohistochemische kleuringen van het oorspronkelijke pathologielaboratorium direct toe te sturen. Deze worden na het reviewproces retour gestuurd.

Verwerking materiaal voor review:
• HE coupe en immunohistochemische en/of moleculaire bepalingen uitsluitend in het kader van de inclusiecriteria voor de specifieke trial (bv specifieke lymfoomdiagnose, CD20, CD30, translocatie-FISH)
• Immunohistochemische en/of moleculaire bepalingen in het kader van in het Trial Studie Protocol vermelde wetenschappelijke studies

Verwerking voor HOPBiobanking
(zie ook HOVON Policy Biobanking http://hovon.nl/upload/File/Alg_OverHovon_HOBeleid/HOVON%20Policy%20Biobanking.pdf).
• 2x 0,6mmcores voor trial-specifieke TMA
• ± 5 FFPE scrolls voor opslag voor DNA isolatie
• ± 5 FFPE scrolls voor opslag voor RNA isolatie

Vergoeding voor opsturen van materiaal
Pathologie review is opgenomen in het budget van iedere trial met separate bedragen voor ondersteuning van de centrale review en voor het dekken van kosten door lokale ondersteunende afdelingen en laboratoria. Voor iedere geïncludeerde patiënt wordt er door HOVON een lumpsum als vergoeding voor de gemaakte kosten uitgekeerd aan het includerende ziekenhuis via de lokale afdeling hematologie. Ook de kosten van de lokale ondersteunende afdelingen en laboratoria zijn opgenomen in deze lumpsum en deze partijen kunnen hun kosten declareren bij de afdeling van het ziekenhuis die de vergoeding voor de geïncludeerde patiënt van HOVON heeft ontvangen . Kosten kunnen dus niet bij HOVON of HOP gedeclareerd worden. De clinici-onderzoekers die patiënten includeren worden sterk geadviseerd om hierover in een vroeg stadium contact op te nemen met de pathologie laboratoria die het materiaal van door hen geïncludeerde patiënten naar HOP moeten gaan opsturen.

Voor verdere informatie over vergoedingen:
HOVON Centraal Bureau
VUmc (PK-5X-176)
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
020-4449086
hovonbureau@vumc.nl  


                                                                                                                                                             naar boven

  

 

5. Publicaties

http://www.csc.com/nl/news/124713-tweede_webportaal_voor_onderzoekers_live

Hemato-oncologie tijdschrift sept 2015 Pathologie-servicefaciliteit HOP; Zonder wetenschappelijk onderzoek geen vooruitgang

https://hemato-oncologie.nl/jaargangen/2015/3/zonder-wetenschappelijk-onderzoek-geen-vooruitgang.html 

 


                                                                                                                                                           naar boven

  

6. Contact

HOVON Pathologie Faciliteit (HOP)
VU medisch centrum
Afdeling Pathologie, ZH 1E20
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

e-mail: hop@vumc.nl
Coördinerend Patholoog HOP: Prof. Dr. D. de Jong daphne.dejong@vumc.nl
Coördinator HOP: N. Hijmering +31 (0)20 4442317