sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

Echelonering

 

1. Echelonering binnen HOVON

2. Echelonering van HOVON participanten

3. Samenwerking

 

 


  

1. Echelonering binnen HOVON: Optimaliseren van het verrichten
    van patientgebonden studies                               
     

Het verrichten van studies stelt steeds hogere eisen aan participerende ziekenhuizen en specialisten en aan de HOVON organisatie. Dit is terecht: al die eisen verhogen de kwaliteit van de studies en de betrouwbaarheid van de resultaten.

Om de kwaliteit van studies te waarborgen, is het nodig om te weten welk ziekenhuis in welk type studies kan participeren. HOVON heeft een beleid voor het selecteren van ziekenhuizen voor participatie in trials. Dit staat beschreven in de HOVON policy “site selection”. Er gelden algemene criteria voor een ziekenhuis plus per trial vast te stellen criteria. De ziekenhuis specifieke criteria worden vertegenwoordigd door de echelonering.
Een dergelijke echelonering is nodig voor centrumgerichte monitoring, geeft aan wat er nog te doen is in centra om een gewenst echelon te bereiken en maakt kwaliteitscontrole in het algemeen mogelijk.

In 2008 is voor het eerst bij alle ziekenhuizen in Nederland bij de coördinerend hematoloog geïnventariseerd of en zo ja in welk echelon zijn/haar ziekenhuis wil en kan participeren in HOVON studies. Bij het opstellen van de lijst is toen informatie gebruikt die de coördinerend hematoloog uit ieder ziekenhuis leverde.

In 2011 heeft er een update van de echelonering plaatsgevonden. In 2012 is de echelon classificatie van de participerende ziekenhuizen opnieuw worden bekeken aan de hand van de nieuwe criteria. De monitors van het HDC hebben een advies afgegeven, waarna het dagelijks bestuur aan elk participerend centrum een echelon heeft afgegeven.

Details zijn te lezen in de HOVON policy “echelon classification”. Van tijd tot tijd zullen de eisen worden bijgesteld. Het moge duidelijk zijn dat elke verandering, liefst upgrading, in echelonering vanuit participerende ziekenhuizen gaarne wordt ingewacht.

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          


naar boven

                                                                                                                                                               

 2. Echelonering van HOVON participanten                 

 

Voor allogene en autologe stamceltransplantaties bestaat een vergunningssysteem vanuit VWS, gebaseerd op criteria van de Gezondheidsraad (Hemapoietische stamcellen; Gezondheidsraad, 10-09-2003). Deze criteria kunnen, deels gemodificeerd, worden gebruikt voor een definiëring van "intensieve zorg" echelons. Daarnaast zullen er ziekenhuizen zijn die goed in staat zijn te participeren in "niet intensieve zorg” studies. Een dergelijke echelonering van hemato-oncologische zorg in ziekenhuizen past goed op de HOVON ziekenhuisspecifieke monitoring en is in harmonie met toekomstige voorstellen vanuit de NVvH voor echelonering van de (gehele) hematologische zorg en opleidingen.

De transplantatie echelon centra worden JACIE geaccrediteerd. Daarnaast worden de echelon criteria getoetst bij de ziekenhuisspecifieke monitoring (site evaluation visits). Ziekenhuisspecifieke monitoring voor kwaliteit heeft als belangrijke voordelen dat deze monitoring kijkt naar het ziekenhuis als een centrum dat geschikt is voor het verrichten van bepaalde soorten studies. Deze ziekenhuisspecifieke monitoring is ook 'economischer' en maakt van HOVON een snel werkende trialorganisatie.
Elders op deze website vindt u meer informatie over de monitoring.

De indeling en criteria van de echelons staan beschreven in de HOVON policy “echelon classification”. Er zijn 5 echelon levels:
Level A, ziekenhuizen in het bezit van een vergunning voor allogene én autologe stamceltransplantaties
Level B, ziekenhuizen in bezit van vergunning voor autologe (maar niet allogene) stamceltransplantatie
Level C-HIC, ziekenhuizen die intensieve hematologische zorg kunnen leveren, zoals bij acute leukemiebehandeling
Level C-SCT, ziekenhuizen die nazorg na autologe stamceltransplantaties kunnen leveren
Level D, ziekenhuizen die niet-intensieve hematologische zorg kunnen leveren, zonder langdurige en/of diepe pancytopenie

Het is mogelijk dat een centrum in aanmerking komt voor een classificatie in zowel Level C-HIC als Level C-SCT, als aan beide sets van criteria wordt voldaan. 
 


naar boven

                                                                                                                                                             

3. Samenwerking

 

In hematologisch Nederland wordt de zorg en het participeren in studies gecentreerd rond de 10 consult verlenende centra: 8 UMC's, het MST in Enschede en het Haga Ziekenhuis in Den Haag.
Level D en C ziekenhuizen kunnen in HOVON trial verband klinische zorg geven als er afspraken zijn over consultatie met een Level A of Level B ziekenhuis. Bij alle vormen van overleg over een individuele patiënt zal de consultvragende arts in de status noteren met wie hij heeft overlegd en wat het advies is.

Level C-SCT ziekenhuizen kunnen in HOVON trial verband transplantatie gerelateerde zorg geven als deze in detail is afgesproken met een Level A of Level B ziekenhuis. Daarvoor is een samenwerking volgens JACIE normen nodig.

Ziekenhuizen in echelon C en D kunnen participeren in studies die voor delen van de behandeling echelon B of A zorg behoeven, als zij daartoe afspraken hebben met zo'n echelon A of B ziekenhuis. 
 


naar boven